A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z


vrikka shotha

Nephritis (inflammation of the kidney).